ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ని మోసం చేసిన మోడీ కి 2019 ఎన్నికలలో మళ్ళీ మీరు ఓటు వేస్తారా ?

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ని మోసం చేసిన మోడీ కి 2019 ఎన్నికలలో మళ్ళీ మీరు ఓటు వేస్తారా ?

Comments

comments

Leave a Reply

*